Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted


Foreningens navn er "Foreningen for venner av Norge". Foreningens hjemsted er Nykøbing Falster.

§ 2 Formål


Foreningens formål er
" at danne basis for et netværk af nordmænd og venner af Norge"
" at gennemføre fejring af Norges Nationaldag, den 17. maj"

§ 3 Medlemmer


Som medlemmer kan optages nordmænd og venner af Norge.
Indmeldelse sker til bestyrelsen. Udmeldelse sker også til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende kalenderår.

§ 4 Generalforsamlingen


Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den årlige generalforsamling afholdes i oktober måned. Bestyrelsen indkalder skriftlig til generalforsamlingen (e-mail eller post) med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før afholdelsen.
Generalforeningen ledes af en dirigent, som vælges med stemmeflertal.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Det tages beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet undertegnes af dirigenten.
På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal, dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer. Stemmeret ved generalforsamling har alle medlemmer. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 6 Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Medlemmerne i bestyrelsen samt suppleant vælges for en 2 årlig periode. Genvalg kan finde sted. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Formanden, eller i dennes forfald, sekretæren, indkalder til bestyrelsesmøderne, leder dets forhandlinger og er ansvarlig for at beslutninger gennemføres.
Alle anliggende afgøres ved stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Det laves beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen varetager foreningens anliggende, råder over foreningens indtægter til bestridelse af dens udgifter og aflægger regnskab for den årlige generalforsamling.
Intet bestyrelsesmedlem må knytte foreningens navn til sit navns underskrift, medmindre vedkommende har en generalforsamlings eller bestyrelsens bemyndigelse til dette.
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
Foreningen tegnes i økonomiske anliggender ved underskrift af formand eller kasserer.

§ 7 Medlemskontingent


Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemskab gælder for et år ad gangen og gælder fra 1. januar til 31. december. Kontingent skal betales inden udgangen af januar. Har et medlem trods rykker ikke betalt forfalden medlemskontingent inden 1. maj anses pågældende for udtrådt af foreningen og må på ny søge om medlemskab.
Ansøgning om optagelse i foreningen efter 1. juli giver fritagelse for indbetaling af kontingent i indeværende år. Udmelding fra foreningen giver ingen tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

§ 8 Regnskab


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelse til 31.12.2007.
Foreningens bogføring og regnskab revideres af en revisor som vælges på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Revisoren vælges for 2 år ad gangen, og vælges i ulige årstal. Revisorsuppleant vælges for 1 år.
Driftsregnskabet og status skal leveres revisorerne senest 1. februar og revisionen skal være afsluttet inden 1. apri

§ 9 Opløsning


Foreningen kan kun opløses når ¾ af de fremmødte stemmer for dette og 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
I tilfælde af opløsning, skal foreningens midler og ejendele overgives til Den Kgl. Norske Ambassade i København til forvaltning. Skulle en anden forening med samme nationale og kulturelle formål i Storstrøms-regionen blive dannet, kan ambassadøren bestemme overførsel af den opløste forenings midler til denne forening, dog under betryggende kontrol.


Vedtaget på stiftende generalforsamling 31.10.2006.
Ændret på generalforsamlingen 21. oktober 2015.
Ændret på generalforsamlingen 26. oktober 2017.

Ændret på generalforsamlingen 22.oktober 2020